หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 
Hot News
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ติดต่อ 056-705-654 ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 


การเกษตรปลอดสารพิษ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้า

โปร่งใสการพัฒนาร่วมต้านยาเสพติด

 
พันธกิจ
 
    ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
    ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ส่งเสริมให้มีการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
    การป้องกันและแก้ไขสาธารณภัย และปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การปกครองการร่วมกิจกรรม การจัดประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น
    พัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต.
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก อบต. ได้
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การพัฒนาและส่งเสริม การประกอบอาชีพของประชาชนสร้างรายได้ลดรายจ่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษา
    การส่งเสริมสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
    การส่งเสริมการสงเคราะห์ราษฎร/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้พิการ
    การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    การส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและยาเสพติด
    การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน
    การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
    การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
    สนับสนุนอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน/ท่อ ระบายน้ำสะพาน/ทางเท้า และทางระบายน้ำ
    การพัฒนาขุดลอก คู คลอง เหมืองและก่อสร้างฝาย
    การจัดให้มีระบบประปาและการพัฒนาแหล่งน้ำ
    การพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
    การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงด้านอื่นๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การบริหารงานในสานักงาน อบต.
    การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
    การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การพัฒนาการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    การพัฒนา การคุ้มครองบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 056-705-654 โทรสาร : 056-705-654
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
จำนวนผู้เข้าชม 15,055 เริ่มนับ 28 เม.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10