ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

   
  นายจรัญ  พามา    
  หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
     
   
  นายวรพล  ถังทอง  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
     
 
นางคำเพียร  เกษามูล  นางโชติกา เกษามูล  ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
นางแก้วตา  ไชยสิน   นางจิราพา ภักดี
ครูผู้ดูแลเด็ก    ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก
     
 
นางสาวชญาพร หลวงขัน   นางสาวปวีณ์สุดา ภักดี
ลูกจ้างทั่วไป   คนงานทั่วไป
     
   
น.ส.เพ็ญนภา คำมา   นางสาวยุวรี  ภาพสิงห์ 
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการและสังคม