ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สำนักปลัด อบต.ปากช่อง

บุคลากรสำนักปลัด ส่วนราชการ

นางสาววชิรา นากา  จ.ส.อ.สุนทร อาบสุวรรณ์ นายกฤตน์  ศรีบุญมี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นักทรัพยากรบุคคล
     
นายธีรเดช  มงคลวัช  นางอรทัย  ปัญจิต  นางสาวนภาพร วงศรีรัก 
 เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข
     
     

พนักงานจ้าง 

นางกฤติยา  ทองเปลว นายณัฐพงษ์ วงศรีรัก  นายนันทศักดิ์  คำดี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
     
     
ว่าง นางพรพิมล มูลณี นายประชิด ภักดี
ผูู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์ นักการภารโรง  พนักงานขับรถยนต์
 นโยบายและแผน    
 
นายภัชรพล นวลศรี นายภานุมาศ  พรมจันทร์  ว่าง
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  พนักงงานขับเคลื่อนจักรกลเบา
     
     
ว่าง    
คนงานทั่วไป    

 

   

 
โครงสร้างราชการ อบต.ปากช่อง

กองคลัง อบต.ปากช่อง
กองช่าง อบต.ปากช่อง
ส่วนสวัสดิการและสังคม อบต.ปากช่องแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล