ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมมีถนนสายหลักสายรองของแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นทางผ่านและเชื่อมต่อไปสู่ตำบลอื่นๆ และเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านมีบางส่วนเป็นถนนลาดยาง และบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

การโทรคมนาคม

มีตู้โทรศัพท์ภายในตำบล     5   ตู้

 การไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ปากช่องครบทุก

หมู่บ้าน  มีบางครัวเรือนเท่านั้นที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย                      4     สาย

บึง , หนอง                           5     แห่ง            

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น                           4     แห่ง

คลองส่งน้ำ                         10    แห่ง

บ่อบาดาลสาธารณะ              31     แห่ง

สระน้ำสาธารณะ                     2    แห่ง

สระเก็บน้ำ                            5    แห่ง

                 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล          5    แห่ง

                 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน           1    แห่ง

                 แหล่งน้ำเพื่อการประมง            2    แห่ง

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.ปากช่อง

สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม
ข้อมูลอื้นๆแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล