ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  มีระยะทางห่างจากอำเภอหล่มสักประมาณ 10 กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้

  ทิศเหนือ                    เขตติดต่อกับ           ตำบลบ้านหวาย

       ทิศใต้                      เขตติดต่อกับ            ตำบลบ้านกลาง

  ทิศตะวันออก              เขตติดต่อกับ            อำเภอน้ำหนาว

  ทิศตะวันตก                เขตติดต่อกับ            ตำบลปากดุก

เนื้อที่

        ตำบลปากช่องมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน  212  ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

  ตำบลปากช่อง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นราบเชิงภูเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดป่าสงวน  เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร    ที่อุดมสมบูรณ์

จำนวนหมู่บ้าน

  ตำบลปากช่อง  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  17  หมู่บ้าน 

จำนวนครัวเรือนและประชากร

จำนวนครัวเรือนมีทั้งหมด                  4,511                           ครัวเรือน

จำนวนประชากร มีทั้งหมด               13,367                           คน              

แยกเป็น                  ชาย                6,576                            คน

                           หญิง               6,791                            คน

จำนวนหมู่บ้าน

  ตำบลปากช่อง  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  17  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

 รวม (คน)

ครัวเรือน

1

น้ำดุกเหนือ

282

328

610

239

2

น้ำดุกกลาง

220

261

481

142

3

น้ำดุกศรีทอง

368

380

748

213

4

หนองอ้อ

508

506

1,014

323

5

น้ำคำเหนือ

514

505

1,019

310

6

วังยาว

700

643

1,343

432

7

ห้วยระหงส์

661

679

1,340

372

8

โนนมะเกลือ-โนนมะค่า

262

272

534

173

9

ปากออก

475

471

946

309

10

น้ำดุกเหนือ

628

636

1,264

425

11

น้ำดุกหน้าศูนย์

318

340

658

524

12

ศรีจันดา

198

206

404

147

13

น้ำคำใต้

204

207

411

122

14

ห้วยชัน

358

371

729

230

15

ทรัพย์สมบูรณ์

292

318

610

190

16

ศรีทองพัฒนา

314

377

691

179

17

ห้วยตูม

274

291

565

181

 

รวม

6,576

6,791

13,367

4,511

 

 

 

 

 

 

 

(สถิติประชากร วันที่ 1- 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.ปากช่อง

สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื้นๆแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล