ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  มีระยะทางห่างจากอำเภอหล่มสักประมาณ 10 กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้

  ทิศเหนือ                    เขตติดต่อกับ           ตำบลบ้านหวาย

       ทิศใต้                      เขตติดต่อกับ            ตำบลบ้านกลาง

  ทิศตะวันออก              เขตติดต่อกับ            อำเภอน้ำหนาว

  ทิศตะวันตก                เขตติดต่อกับ            ตำบลปากดุก

เนื้อที่

        ตำบลปากช่องมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน  212  ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

  ตำบลปากช่อง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นราบเชิงภูเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดป่าสงวน  เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร    ที่อุดมสมบูรณ์

จำนวนหมู่บ้าน

  ตำบลปากช่อง  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  17  หมู่บ้าน 

จำนวนครัวเรือนและประชากร

จำนวนครัวเรือนมีทั้งหมด                  4,458                           ครัวเรือน

จำนวนประชากร มีทั้งหมด               13,414                           คน              

แยกเป็น                  ชาย                6,644                            คน

                           หญิง               6,770                            คน

จำนวนหมู่บ้าน

  ตำบลปากช่อง  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  17  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

 รวม (คน)

ครัวเรือน

1

น้ำดุกเหนือ

291

333

624

236

2

น้ำดุกกลาง

218

264

482

142

3

น้ำดุกศรีทอง

370

377

747

209

4

หนองอ้อ

519

505

1,024

322

5

น้ำคำเหนือ

521

507

1,028

306

6

วังยาว

710

644

1,354

430

7

ห้วยระหงส์

663

677

1,340

367

8

โนนมะเกลือ-โนนมะค่า

263

270

533

170

9

ปากออก

478

467

945

304

10

น้ำดุกเหนือ

630

629

1,259

417

11

น้ำดุกหน้าศูนย์

325

338

663

521

12

ศรีจันดา

206

207

413

144

13

น้ำคำใต้

203

202

405

120

14

ห้วยชัน

355

370

725

226

15

ทรัพย์สมบูรณ์

300

315

618

188

16

ศรีทองพัฒนา

320

376

696

178

17

ห้วยตูม

272

289

561

178

 

รวม

6,644

6,770

13,414

4,458

 

 

 

 

 

 

 

(สถิติประชากร วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.ปากช่อง

สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื้นๆแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล