ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบต.ปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2563

 
ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ปากช่อง

ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
การประชุมภาคียุทธศาสตร์
๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ท่านชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องครั้งแรก และให้มีการประชุมเลือกประธานสภา และคณะผู้บริหารแถลงนโยบายต่อที่ประชุม พร้อมกำหนดการ
รร.ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ตำบลปากช่อง ต้อนรับท่านนายอำเภอหล่มสัก นายศิวัช ฟูบินทร์ และท่านนายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก
โครงการ ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563 article
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการอบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน article
โครงการอบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน
12 สิงหาคม 2563 รักเอย รักลูก
ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19
โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ตลาด วัด ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการแพร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำดุกหน้าศูนย์ ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะ หมู่ที่ 11 บ้านน้ำดุกหน้าศูนย์
โครงการ อบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม
ร่วมต้อนรับพลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานแก่นางบุ่น ดนตรี
กิจกรรมงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2562
งานกาชาดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และเวทีสาธารณะชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการจัดการตนเองของเครือข่ายตำบลสุขภาวะแบบบูรณาการ article
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ วันที่ 4 กันยายน 2561
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนในตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจตำบลปากช่อง 13 ธันวาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560 โครงการผักพื้นบ้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ปากช่อง
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย มี 4 ตำบล ปากช่อง,ปากดุก,ช้างตะลูด,บ้านกลาง รวม400คน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ อบต.ปากช่อง
โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาบนพื้นฐานความพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2560 วันที่14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหน้าศุนย์เครื่องมือกล
โครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตำบลปากช่อง ภายใต้การพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแล ผู้สูงอายุตำบลปากช่อง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2560
โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธุ์ปลาตามแนวพระราชเสาวนีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการรายใหม่ ตำบลปากช่อง วันที่ 2 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ พื้นทีสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง 14 มิถุนายน 2560
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้
โครงการที่ว่างสร้างอาหารผักข้างบ้านอาหารข้างรั้วครอบครัวพอเพียง หมู่ที่ 12 วันที่ 2 สิงหาคม 2559
กิจกรรมร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดศรีจันดาธรรม หมู่ที่ 12 ตำบลปากช่อง วันที่ 17 มีนาคม 2559
โครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 และแผนชุมชน วันที่ 9 มีนาคม 2559
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้คู่การเสริมสร้างศักยภาพบุคคล ระหว่างวันที่ 22 -26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการรำวงย้อนยุค
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอหล่มสัก ประจำปี พ.ศ.2559 บ้านไร่เกมส์
อบต.ปากช่องให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุร
อบต.ปากช่องออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2559
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุโดยการรำไม้พลอง 5 กุมภาพันธ์ 2559
วันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2558
พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาวหลังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง วันที่ 14 มกราคม
โครงการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมขอวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.ปากช่องเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD อบต.ปากช่อง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558
งานบวงสรวงอนุสรณ์สถานเมืองราดและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่องปลอดโรค วันที่ 24 สิงหาคม 2558
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องสมัยสามัญครั้งที่ 32558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558
โครงการรวมใจเพื่อนช่วยเพื่อนดูแลสุขภาพต้นแบบบ้านศรีจันดา วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ อบต.ปากช่อ
อบต.ปากช่อง มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการชื่อ น.ส.ประทุม ทาทอง บ้านเลขที่ 140 ม.10 บ.ปากช่อง ต.ปากช่อง
กิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำดุกหน้าศูนย์
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 อบต.ปากช่องร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำดุกปากช่อง หมู่ 11 เมื่อวันที่ 29 กค 58
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
ภาพกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงประมาณ พ.ศ
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์