ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการ ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563 article

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ปากช่อง

ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
การประชุมภาคียุทธศาสตร์
๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ท่านชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องครั้งแรก และให้มีการประชุมเลือกประธานสภา และคณะผู้บริหารแถลงนโยบายต่อที่ประชุม พร้อมกำหนดการ
รร.ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ตำบลปากช่อง ต้อนรับท่านนายอำเภอหล่มสัก นายศิวัช ฟูบินทร์ และท่านนายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบต.ปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการอบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน article
โครงการอบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน
12 สิงหาคม 2563 รักเอย รักลูก
ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19
โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ตลาด วัด ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการแพร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำดุกหน้าศูนย์ ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะ หมู่ที่ 11 บ้านน้ำดุกหน้าศูนย์
โครงการ อบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม
ร่วมต้อนรับพลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานแก่นางบุ่น ดนตรี
กิจกรรมงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2562
งานกาชาดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และเวทีสาธารณะชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการจัดการตนเองของเครือข่ายตำบลสุขภาวะแบบบูรณาการ article
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ วันที่ 4 กันยายน 2561
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนในตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจตำบลปากช่อง 13 ธันวาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560 โครงการผักพื้นบ้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ปากช่อง
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย มี 4 ตำบล ปากช่อง,ปากดุก,ช้างตะลูด,บ้านกลาง รวม400คน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ อบต.ปากช่อง
โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาบนพื้นฐานความพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2560 วันที่14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหน้าศุนย์เครื่องมือกล
โครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตำบลปากช่อง ภายใต้การพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแล ผู้สูงอายุตำบลปากช่อง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2560
โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธุ์ปลาตามแนวพระราชเสาวนีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการรายใหม่ ตำบลปากช่อง วันที่ 2 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ พื้นทีสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง 14 มิถุนายน 2560
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้
โครงการที่ว่างสร้างอาหารผักข้างบ้านอาหารข้างรั้วครอบครัวพอเพียง หมู่ที่ 12 วันที่ 2 สิงหาคม 2559
กิจกรรมร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดศรีจันดาธรรม หมู่ที่ 12 ตำบลปากช่อง วันที่ 17 มีนาคม 2559
โครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 และแผนชุมชน วันที่ 9 มีนาคม 2559
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้คู่การเสริมสร้างศักยภาพบุคคล ระหว่างวันที่ 22 -26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการรำวงย้อนยุค
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอหล่มสัก ประจำปี พ.ศ.2559 บ้านไร่เกมส์
อบต.ปากช่องให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุร
อบต.ปากช่องออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2559
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุโดยการรำไม้พลอง 5 กุมภาพันธ์ 2559
วันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2558
พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาวหลังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง วันที่ 14 มกราคม
โครงการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมขอวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.ปากช่องเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD อบต.ปากช่อง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558
งานบวงสรวงอนุสรณ์สถานเมืองราดและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่องปลอดโรค วันที่ 24 สิงหาคม 2558
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องสมัยสามัญครั้งที่ 32558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558
โครงการรวมใจเพื่อนช่วยเพื่อนดูแลสุขภาพต้นแบบบ้านศรีจันดา วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ อบต.ปากช่อ
อบต.ปากช่อง มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการชื่อ น.ส.ประทุม ทาทอง บ้านเลขที่ 140 ม.10 บ.ปากช่อง ต.ปากช่อง
กิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำดุกหน้าศูนย์
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 อบต.ปากช่องร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำดุกปากช่อง หมู่ 11 เมื่อวันที่ 29 กค 58
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
ภาพกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงประมาณ พ.ศ
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์