ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหารและพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article

 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหารและพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้างปังบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการเพิ่มความรู้สู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชนปี พ.ศ.2562 article
รายงานประชุมสภา อบต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 เรื่อง
ประจำปีงบประมาณ 2558