ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการเพิ่มความรู้สู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชนปี พ.ศ.2562 article

โครงการเพิ่มความรู้สู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชนปี พ.ศ.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหารและพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้างปังบประมาณ พ.ศ.2562 article
รายงานประชุมสภา อบต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 เรื่อง
ประจำปีงบประมาณ 2558