ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (สายข้างสรแก้ว)

 โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ 8 (สายข้างสระแก้ว).pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕).pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ ๓ (หมู่ที่๓เชื่อมหมู่ที่16).pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ ๑ (สายหน้าวัดศรีแสนคำ).pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ม_๓ (สายบ้านพ่อสงวน).pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ม_3 (สายข้างวัดศรีทอง).pdf
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ สนามกีฬา อบต_ปากช่อง.pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ 17 (เรียบคลอง.pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ 12 (นายศักดิ์.pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ 12 (นางหนูริด.pdf
ประกาศประกวดราคา ซ่อมแซมถนนลาดยางพช_ถ_ 81-002 ห.pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ 11 (สายเข้าสร.pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ 11 (สายข้างบ้.pdf
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 (ซอยข้างบ้านนางผุสี ศรีละออง).pdf
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล_ หมู่ที่ 8 (ตรงบ้านนายคิด มีตา).pdf
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล_ หมู่ที่ 14 (ข้างที่นางคำตัน ด้วยสาร).pdf
โครงการขุดลอกคลองน้ำดุก หมู่ที่ 1.pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (สายข้างบ้านสลิด เหมมั่น
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17 (สายข้างที่นางหยย นูเนตร
โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม.12 (สะพานหลังบ้านพ่อสิงห์ทอง หมื่นโยธา
โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม.12 (นายบุญไทย คำกี)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (สายวัวนม)
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ 5 (สายข้างทีนายประดับ ขุนแอะ).pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ 5 (สายข้างทีนางแก้วใจ พวงพันธ์)).pdf
โครงการก่อสร้างถนนคสล_ หมู่ที่ 3 (สายทางเข้าหมู่บ้าน).pdf
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 14,2,3 หมู่ที่ 16.pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ ๙ (สายข้างที่บ้านนายนอม มิ่งมูล).pdf
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9.pdf
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5.pdf
โครงการซ่อแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13.pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ 10 (สายบ้านห้วยผักหวาน).pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ ๙ (สายซัมพู).pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ ๙ (สายข้างบ้านนายนอม มิ่งมูล).pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ หมู่ที่ 4 (ข้างที่นายสมบูรณ์ ภูน้อย).pdf
โครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๖ (สายโคกแก้ว).pdf
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล_ หมู่ที่ ๑๔ (ข้างที่นายบัวลี ตาดี).
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล_ หมู่ที่ ๔.pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ม_5 สายข้างบ้านนายสิงหา ขุนแอะ.pdf
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ ม_5 (สายวัดป่าเลาคำ).pdf
โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12.pdf
โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13.pdf
โครงการก่อสร้างวางท่อประปา หมู่ที่ 9.pdf
โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล_ หมู่ที่ 17.pdf
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายข้างบ้านนายขจร คำหมู่).pdf
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 15.pdf
บก.01 ซ่อมแซมฝายแป้น ม.14.pdf
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔
แบบ บก.01ก่อสร้างถนนคสล. ม.9 (นายสุตตา ขุนแอะ).pdf
ปปช_01 ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ม_5.pdf
ปปช.01 ก่อสร้างคสล. ม.7 (ทางเข้าหมู่บ้านวัดโนนสมพร).pdf
ปปช.01 (ก่อสร้างถนนคสล. ม.17 (สายโคกแก้ว).pdf
ปปช.01ก่อสร้างถนนคสล. ม.17 (บ้านนายร่วม).pdf
ปปช.01 ซ่อมแซมถนนคสล. ม.12.pdf
ประกาศจัดซื้อรถขยะ
ปปช. 01 ก่อสร้างถนนคสล. ม.5 (นายสุนทร วังคีรี)
ปปช.01 ก่อสร้างถนนคสล. ม.5 (นายวิรัตน์ เถื่อนสุข).pdf
ปปช.01 ซ่อมแซมถนนคสล. ม.12.pdf
ปปช.01ก่อสร้างถนนคสล. ม.4 (วัดศรีจำปา).pdf
ปปช.01 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๔.pdf
ปปช.01 ก่อสร้างถนนคสล. ม.16 (สายโคกแก้ว).pdf
ปปช.01 ก่อสร้างกำแพงกันดินสนามกีฬาอบต.ปากช่อง ม.11.pdf
ปปข.01 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายประสงค์ จงธรรม์).pdf
ปปช.01 ซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 12.pdf
ปปช.01ก่อสร้างถนนคสล. ม.1 (เรียบเหมืองกลาง).pdf
ปปช.01 ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ม.9.pdf article
ปปช 01 วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1.pdf
ปปช.01 วางท่อระบายน้ำคสล. ม.17.pdf article
ปปช 01 ซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน อบตปากช่อง.pdf article
ปปช.01 ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ คสล. ม.13.pdf article
ปปช.01 ก่อสร้างรางน้ำ ม.11.pdf
ปปช. 01 ก่อสร้างถนนดิน ม.4 article
ปปช.01 ซ่อมแซมคันคลองห้วยน้ำดุก ม.15.pdf
ปปช.01 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.11.pdf
ปปช.01 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.4.pdf
ปปช. 01 ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ม.9.pdf
ปปช.01 ซ่อมแซมคันคลองบริเวณเหมืองกลางฝั่งขวามือ ม.1.pdf article
แบบ ปปช 07 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ.pdf
กำหนดการยืนแบบแสดงภาษี รายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2561
แบบ ปปช 07 ซุ่มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ม.16
ปปช.01 ซ่อมแซมผิวถนนคสล. ม.16
ปปช.01 ซ่อมแซมผิวถนนคสล. ม.12
ปปช.01 ซ่อมแซมถนนคสล. ม.11
ปปช.01 ซ่อมแซมถนนคสล. น้ำล้นผ่าน ม.3 (ห้วยน้ำดุก).pd
ปปช.01 ซ่อมแซมถนนคสล. ม.3 (นางจำรัส)
ปปช.01 ต่อเติมอาคารคุณภาพชีวิต.pdf
ปปช.01คสล. หมู่ที่ ๑๑.pdf
ปปช. 01 คสล. หมู่ที่ ๑๐.pdf
ปปช.01 คสล. หมู่ที่ ๙.pd
ปปช.01 คสล. หมู่ที่ ๗.pdf
ปชช.01 คสล.หมู่ที่ ๗ (คสล.เดิมบ้านหมอก้อย).pdf
ปปช.01คสล. หมู่ที่ ๒.pdf
ปปช.01คสล. หมู่ที่ ๖
ปปช. 01 ซ่อมแซมคสล. ม.15.pdf
ปปช. 01 ซ่อมแซมคสล. ม.8.pdf
ปปช.01 ซ่อมแซมคสล. ม.1.pdf
แบบ ปปช01
ใบประมาณราคา(เสนอราคา) ราดยาง ม.1,10,15 article
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.๑,๑๐และ ม.๑๕.pdf article
แบบ ปปช01 article
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 1 หมู่ 10 และหมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลปากช่อง หมู่ที่ 1 -17
แบบ ปปช01ซ่อมแซมถนนคสล. ม.5
โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาอบต.ปากช่อง ม.๑๑
โครงการก่อสร้างโครงเหล็กเอนกประสงค์ ม.๑๑ (ข้างอาคารอปพร.อบต.ปากช่อง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ปากช่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม) ม.11
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.ปากช่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม) ม.11
คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12000 ลิตรชนิด 10 ล้อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
ประกาศสอบราคาอบต.ปากช่อง ปี 59
ประกาศสอบราคาอบต.ปากช่อง ปี 58
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมก่อสร้างถนน คสล.
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลปากช่อง (ตามเอกสารแบท้ายประกาศ)