ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายงานประชุมสภา อบต

 บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที.pdf

บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหารและพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้างปังบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการเพิ่มความรู้สู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชนปี พ.ศ.2562 article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 เรื่อง
ประจำปีงบประมาณ 2558