ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายงานประชุมสภา อบต

 บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที.pdf

บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 เรื่อง
ประจำปีงบประมาณ 2558