ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายงานประชุมสภาอบต.

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2563.pdf

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563.pdf

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563.pdf

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563.pdf

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563.pdf

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งท 1 ประจำปี 2563 ลว 13 ก.ค. 2563.pdf

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลว 13 ม.ค. 2564.pdf

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ สมัยที่.2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลว 2 มี.ค 2564pdf

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ลว 14 ก.พ. 2564.pdf

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ลว 8 ก.พ. 2564.pdf

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ลว 15 พ.ค. 2563.pdf

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ลว 7 ส.ค. 2563.pdf

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้.งที่ 2 ประจำปี 2563 ลว 14 ส.ค. 2563pdf

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ลว 27 พ.ย. 2563pdf

 

-----------------------------------------------------------

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562.pdf

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร.pdf

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปร.pdf

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปร.pdf

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปร.pdf

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที 1 ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที 2 ประจำปี 2562.pdf

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที 3 ประจำปี 2562.pdf

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที 4 ประจำปี 2562.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562.pdf

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2562.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2562.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562.pdf

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562.pdf

 

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560.pdf

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2560.pdf

บันทีกประชุมสมัย สามัญที่ 3 ครั้งที่1 วันที่ 15 สิงหาคม 2560.pdf

บันทึกการประชุมวิสามัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559.pdf

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559.pdf

บันทึกการประชุมสามัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2559 (ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ(เพิ่มเติม1)วาระที่1

บันทึกการประชุมสามัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2559 รอบสอง.pdf

บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560.pdf

บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560.pdf

บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่2ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560.pdf

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560.pdf

บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560.pdf