ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 เรื่อง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 เรื่อง

1_การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

2_การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย.pdf

3_การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์.pdf

4_การขุดดินถมดิน.pdf

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประชุมสภา อบต
ประจำปีงบประมาณ 2558